spray erogen x

Beth yw’r adolygiadau ar gyfer Erogen X? : Chwistrell Helaethiad Pidyn Chwyldroadol ?

Notez cet article

adolygiadau erogen xGall maint pidyn fod yn bwnc pwysig i rai dynion, yn union fel efallai na fydd yn cael ei drafod ar gyfer eraill. Yn wir, rhaid cydnabod, ar yr ochr hon, fod yna rai sydd heb gael eu difetha gan natur. Maen nhw’n dweud nad maint y pidyn sy’n cyfrif ond y technegau i’w defnyddio ond beth bynnag a ddywedwn, Mae’r pwynt hwn bob amser wedi bod yn gysylltiedig â virility. Weithiau mae rhai dynion yn cael eu rhwystro ac yn methu â byw rhywioldeb normal oherwydd maint eu pidyn, nad ydynt yn eu hystyried yn ddigon mawr. Ar gyfer y help, mae yna gynhyrchion naturiol, effeithiol a hawdd eu defnyddio megis Erogen X chwistrell er enghraifft.

Beth yw Erogen X?

Erogen X yw’r enw a roddir i gynnyrch gyda chais lleol sy’n ei gwneud hi’n bosibl ehangu’r pidyn. Wedi’i ddylunio a’i brofi gan ymchwilwyr rhywioldeb arbenigol, mae’n cael ei argymell ar gyfer unrhyw un sy’n cael problemau gyda maint eu pidyn, beth bynnag fo’r achos. Dylech wybod bod cael pidyn bach yn rhwystredig cymaint i’r dyn dim ond ar gyfer ei bartner. Gall hyn yn arbennig achosi diffyg orgasm yn yr olaf. I’r dyn, mae’r ffaith nad yw’n gallu bodloni ei bartner rhywiol yn a niwed i’w ego ond hefyd i’w virility.

Mae Erogen X yn gynnyrch sy’n ymroddedig i bawb sydd â phroblem libido. Diolch i weithredoedd cydrannau’r chwistrell hon, gallwch gael codiad cryfach a mwy fasgwlaidd. Bydd y cynnyrch hwn hefyd gweithredu ar y parthau erogenaidd, pa ffordd well o gynyddu awydd rhywiol a thrwy hynny fodloni’ch partner. idefnydd o’r cynnyrch Erogen X yn gwella perfformiad rhywiol ond hefyd hyd cyfathrach rywiol. Yn wir, mae’n helpu i ohirio ejaculation. Drwy ei ddefnyddio, byddwch yn rhoi boddhad llawn i’ch partner yn y gwely. Peidiwch ag anghofio bod rhyw yn ffactor bwysig mewn bywyd priodasol.

Erogen X: beth yw ei gydrannau?

chwistrell erogen xI hybu libido, Cynnyrch Erogen X mwynhau manteision natur. Mae’n cynnwys y cydrannau canlynol:

  • L-arginine: asid amino y gwyddys ei fod yn rhagorol symbylydd llif gwaed, ar lefel y pidyn yn ein hachos ni. Diolch i’r eiddo hwn, Erogen X yw’r ateb delfrydol ar gyfer problemau codi o oedran penodol.
  • Arginin alffa-ketoglutarig: mae’n ddeilliad o L-arginine sydd hefyd yn cyfrannu at hylifedd da mewn cylchrediad gwaed. Mae hefyd yn symbylydd awydd rhywiol mewn dynion ond hefyd mewn menywod. I Defnyddio Erogen X hefyd yn helpu i drin libido isel.
  • L-citrulline: mae’n asid amino sy’n adnabyddus i athletwyr oherwydd ei fod yn cynyddu perfformiad corfforol ac yn lleihau’r casgliad o asid lactig. Mae hefyd yn ysgogi llif y gwaed i’r cyhyrau. Diolch i’r perwyl hwn, mae defnyddio’r cynnyrch Erogen X hefyd yn caniatáu gwell dygnwch yn ystod cyfathrach rywiol ac yn helpu i ohirio ejaculation.

Yn ogystal â’r tri asid amino hyn, mae’r Chwistrell ehangu pidyn Erogen X hefyd yn cynnwys echdynion planhigion, yn benodol gwraidd pabi. Mae’r olaf yn adnabyddus am ei gynnwys uchel o fitaminau, mwynau ac asidau brasterog. Mae’r holl gydrannau hyn yn rhyngweithio i hybu perfformiad corfforol a chynyddu awydd rhywiol. Erogen X hefyd yn cynnwys Terrestris tribulus hysbys i fod yn symbylydd rhagorol y cynhyrchu testosteron, yr hormon gwrywaidd.

Erogen X: beth yw ei fanteision? A yw’n cael sgîl-effeithiau?

adolygiadau erogen xFel unrhyw gynnyrch i’w gymhwyso i’r croen, mae llawer yn ofni sgîl-effeithiau. Dyma’n union bwynt cryf Erogen X. Ei gydrannau bod yn 100% naturiol, mae’r sgîl-effeithiau yn fach iawn, os nad yn ddim. Oni bai bod gennych alergedd i un o’r cynhwysion yn y chwistrell ehangu pidyn hwn, ni fydd ei ddefnydd yn cael unrhyw effaith ar eich iechyd. I’r gwrthwyneb, bydd yn rhoi hwb i’ch libido ac felly’n gwella’ch bywyd rhywiol, gan ddatgloi’r straen y gall rhyw ei achosi. cael pidyn bach.

Mae gan chwistrell Erogen X fanteision eraill hefyd:

  • Ef yn gwella dygnwch corfforol. Mewn geiriau eraill, bydd yn caniatáu ichi berfformio’n well yn ystod rhyw.
  • Ef yn rhoi hwb i gynhyrchu testosteron. Gwyddom oll ei fod yn hormon pwysig yn y bywyd rhywiol gwrywaidd.
  • Mae ganddoyn gwella màs cyhyr. Mae cymhwyso Erogen X yn rheolaidd felly yn ymestyn maint eich pidyn ac yn cynyddu mewn cyfaint ar gyfer codiad caletach a mwy swmpus.
  • Mae’n gwella’r system nerfol gan ganiatáu i gael codiad mwy fasgwlaidd a lluosi’r pleser yn ystod rhyw. rhyw. Mae’n caniatáu ichi gael orgasms mwy dwys.
  • Ef yn gwella ansawdd sberm.

adolygiad erogen x chwistrellI fwynhau manteision Chwistrelliad libido Erogen X a pherfformiad rhywiol yn gyffredinol, mae’n rhaid i chi wybod sut i’w ddefnyddio’n dda. I wneud hyn, dechreuwch gyda glanhewch eich pidyn yn dda ac arllwys dosau bach o chwistrell ar flaen y pidyn. Yna rhwbiwch y pidyn fel bod y cynnyrch yn socian yn dda. Ar yr un pryd, gwnewch fath o dylino bach am tua deg munud. Fel bod y Chwistrellu Erogen X gweithio’n dda yn ystod cyfathrach rywiol, argymhellir i ei gymhwyso hanner awr cyn y weithred rywiol.

Oherwydd ei effeithiolrwydd profedig, mae yna lawer o chwistrellau Erogen X ffug ar y farchnad heddiw. Mae defnyddio cynhyrchion o’r fath yn peri risgiau iechyd. Am y rheswm hwn y mae Argymhellir prynu Erogen X ar safleoedd swyddogol a dilys. Mae pris y chwistrell hwn i ehangu maint y pidyn tua 50 ewro. Gallwch ddod o hyd yn llawer rhatach ar rai safleoedd ond eto, efallai y byddwch yn dod ar draws cynhyrchion ffug, sy’n eich gwneud yn agored i sgîl-effeithiau.

Adolygiadau Erogen X

mynd yn ddynMae chwistrelliad Erogen X yn gynnyrch a argymhellir i’r rhai sy’n dymuno gwella eu perfformiad rhywiol a rhoi hwb i’w libido. Diolch i ryngweithio cydrannau naturiol, bydd Erogen X yn ysgogi awydd rhywiol ac yn cynyddu maint pidyn heb gael effaith ar iechyd. Mae defnydd rheolaidd o’r chwistrell hon hefyd yn ei gwneud hi’n bosibl gwneud y codiad yn para, ateb i broblemau ejaculation cynamserol. Yn ychwanegol fe yn gwella ansawdd sberm. Argymhellir Erogen X ar gyfer unrhyw un sy’n dioddef o gamweithrediad erectile, problem gyffredin yn enwedig o 40 oed. Mae hefyd yn arf delfrydol ar gyfer y rhai sy’n dymuno ailgysylltu ag awydd rhywiol a chael mwy o pgadael i fynd yn ystod rhyw.

Leave a Reply