produit naturel

Adolygiad Sildenafil – A yw’n Ddefnyddiol Defnyddio Cyffuriau Analluedd?

Notez cet article

Mae problemau codiad yn gyffredin mewn dynion ond mae llawer ohonynt ohonynt yn petruso i siarad am y peth. Gall hyn fod yn rhwystr enfawr mewn perthynas cwpl, mae’r unigolyn dan sylw yn colli ei hunanhyder oherwydd nad yw’n gallu bodloni ei bartner. Nid yw’n hawdd siarad am y broblem hon pan fydd yn rhaid i chi ei wneud nid yn unig â’ch partner a’ch meddyg i ddod o hyd i ateb. Ateb a ddywedwch? Ie, ers y math hwn o pryder am rywioldeb mewn dynion gellir ei ddatrys. Yn wir, mae sawl rhwymedi ar gael yn fasnachol fel Sildenafil. Gadewch i ni edrych yn agosach ar y cyffur hwn.

Trosolwg o Sildenafil

adolygiadau sildenafilYdych chi’n gwybod bod y bilsen glas enwog o’r enw Viagra yn cynnwys Sildenafil citrate? Nid yw Sildenafil yn ddim llai na’r ffurf generig o’r cyffur hwn gyda llwyddiant heb ei ail. Mae’n dwyn enw’r cynhwysyn gweithredol sy’n ei gyfansoddi’n bennaf. Cyn cymryd y feddyginiaeth hon, rhaid i chi ymgynghori â meddyg i weld ai dyma’r ateb mwyaf addas ar gyfer eich problem codiad. Rhaid iddo benderfynu yn gyntaf achos y broblem i ddarganfod os Sildenafil yn gallu rhoi diwedd arno. Mae’r achosion yn niferus iawn gan gynnwys ysmygu, triniaethau cyffuriau, blinder, salwch cronig, alcoholiaeth, ac ati. Yn gyffredinol, rhagnodir Sildenafil ar gyfer trin camweithrediad erectile a all effeithio ar bob categori oedran, o 18 oed. Mewn egwyddor, mae camweithrediad erectile yn fwy cyffredin o 40 oed, ond gall hefyd ddigwydd yn llawer cynharach am lawer o resymau. O 70 oed, mae’r risgiau’n cynyddu.

Cyn gynted ag y bydd gennych anhwylder codiad, hynny yw anallu i cael a chadw codiad, efallai y bydd triniaeth gyda Sildenafil yn cael ei ystyried. Mae’n rhaid i anogaethau rhywiol fod yn bresennol er mwyn i’r driniaeth hon weithio oherwydd ni all greu codiad, mae’n hyrwyddo codiad sydd yno eisoes ond o ansawdd gwael i’ch galluogi i ymarfer gweithgareddau rhywiol sy’n cwrdd â’ch disgwyliadau. Mae’r feddyginiaeth hon ar gael yn fasnachol ar ffurf tabledi. Gallwch ddod o hyd i dri dos gwahanol gan gynnwys 25 mg, 50mg a 100 mg. Beth bynnag dos a ddewiswyd, potel yn cynnwys rhwng 4 a 32 tabledi. Mae’r cyffur hwn yn cael ei gynhyrchu gan Pfizer, a dyna pam y’i gelwir hefyd yn Sildenafil Pfizer. Sylwch, fodd bynnag, fod llawer o labordai hefyd wedi bod yn ei gynnig ers ychydig flynyddoedd, yn arbennig Bigran a Mylan.

Mae sut mae Sildenafil yn gweithio yn syml: mae’n ymlacio’r pibellau gwaed yn y pidyn i hyrwyddo cylchrediad y gwaed yn y maes hwn pan fydd ysgogiad rhywiol yn bresennol. Dylid cofio y gall Sildenafil fod yn effeithiol dim ond os oes ysgogiad rhywiol. Mae wedi’i anelu at bob dyn y mae ei analluedd yn eu hatal rhag cynnal codiad yn ystod cyfathrach rywiol.

Cyfansoddiad Sildenafil

cynnyrch naturiolEf Dylid egluro bod SildenafiMae’n perthyn i’r grŵp o gyffuriau sydd wedi’u dosbarthu fel ” atalyddion ffosffodiesterase (math 5 neu PDE5). Cyfeirir ato hefyd fel tabled wedi’i gorchuddio â ffilm. Oherwydd ei orchudd ffilm, mae’n cynnwys hypromellose, triacetate glyserol, titaniwm deuocsid, ac ati. Prif gynhwysyn gweithredol y cyffur hwn yw Sildenafil, mae hefyd yn cynnwys llawer o sylweddau, sef cellwlos microgrisialog, sodiwm croscarmellose, magnesiwm, talc, indigotine, alcohol polyvinyl, ac ati. Heb anghofio calsiwm hydrogen ffosffad, magrocol 4000, haearn ocsid, a glas opadry II. Mae prif weithgar y cyffur hwn ar ffurf sitrad yn ei gyfansoddiad. Mae pobl weithiau’n synnu bod cyffur o’r fath yn gallu cynnwys lactos ond y mae mewn gwirionedd.

sut i gymryd bilsenDylid defnyddio Sildenafil dim ond os yw eich ysgogiad rhywiol yn ddigon i greu codiad, fel arall ni fyddwch yn ei gael nid y canlyniadau disgwyliedig. Mae’r ysgogiadau rhywiol yn actifadu’r ysgogiadau nerfol a fydd yn arwydd o’r pidyn fel bod y codiad yn cael ei ffurfio. Mae rhydwelïau nerfau yn ymledu yn syth ar ôl i’r corpus cavernosum gael ei ryddhau. Mae hyn i gyd yn hyrwyddo llif y gwaed i’r pidyn felly bod y codiad yn gadarnach ac yn para’n hirach. Mewn achos o analluedd, ni all yr ymennydd drosglwyddo ysgogiadau i’r pidyn, sydd codi bloc. Yna mae Sildenafil yn ymyrryd i atal yr ensym sy’n gyfrifol am y rhwystr hwn o’r enw PDE-5.

Y dos o Mae Sildenafil yn unigol, nid yw yr un peth i bob claf. Felly yn lle gofyn i ffrind sydd â’r un broblem am y dos neu hunan-feddyginiaethu, ewch at y meddyg yn lle hynny. Mae hyn yn astudio eich goddefgarwch i Sildenafil a’i effeithiolrwydd arnoch chi cyn rhagnodi’r dos priodol. Y dos cyfartalog yw 50 mg, y gellir ei gynyddu hyd at 100 mg neu ei leihau ymhellach i 25 mg os oes angen. Fel rheol gyffredinol, ni ddylai’r dos fod yn fwy na 100 mg y dydd: un dabled o Sildenafil bob dydd. Y cymeriant delfrydol yw awr cyn y weithred rywiol, cyn neu ar ôl pryd o fwyd yn unol â’ch dymuniadau. Gall osgoi ei gymryd gyda phrydau bwyd ohirio ei effeithiau. Rhag ofn gorddos, ffoniwch eich meddyg bob amser, a fydd yn dweud wrthych beth i’w wneud.

Mae pris y cyffur hwn yn amrywio yn ôl nifer y tabledi yn y blwch: rhwng 75 ewro a 320 ewro. Dylech wybod nad yw’n rhan o’r cyffuriau a gwmpesir gan nawdd cymdeithasol. Os cafodd y feddyginiaeth ei ragnodi ar eich cyfer gan feddyg, gallwch ei brynu mewn fferyllfa heb unrhyw broblemau. Er mwyn manteisio ar y prisiau gorau, prynwch ar-lein o fferyllfeydd ar-lein. Byddwch yn ofalus o nwyddau ffug neu nwyddau sydd wedi dod i ben, maent yn gyforiog ar y We.

Beth yw manteision a gwrtharwyddion Sildenafil?

pilsenMae Sildenafil yn wirioneddol effeithiol wrth drin camweithrediad erectile ar yr amod bod ysgogiad rhywiol yn bresennol. Mae’n un o’r cyffuriau mwyaf rhagnodedig i drin y math hwn o anhwylder mewn dynion, ynghyd â Viagra. Mae gennych chi a anhwylder codiad achlysurol ? Sildenafil yw’r ateb cywir i ddatrys eich problem. Mae llawer yn ymwybodol o’i fanteision, mae hyn yn egluro ei lwyddiant gyda’r boneddigion hyn. Mae ei effeithiolrwydd wedi’i brofi a’i brofi, ei rwyddineb i’w fwyta o’i gymharu â chyffuriau eraill neu pigiadau ar gyfer camweithrediad erectile yn anhygoel hefyd. Mae ei effeithiau uniongyrchol hefyd yn cael eu gwerthfawrogi’n arbennig oherwydd bod Sildenafil yn cynnig cyfle i chi gael rhyw digymell gyda’ch partner.

Ar y llaw arall, nodir nifer o sgîl-effeithiau Sildenafil, gan gynnwys cur pen, diffyg traul, problemau golwgchwydu, poen yn y cyhyrau, alergeddau, cochni yn ymddangos ar groen yr wyneb, gwaedu annormal y gellir ei gymryd o semen neu wrin, codiad annormal hir, etc. Bob tro y bydd un o’r arwyddion hyn yn ymddangos, ymgynghorwch â’ch meddyg cyn gynted â phosibl. Darllenwch holl wrtharwyddion y cyffur yn ofalus er mwyn osgoi’r risgiau o gymryd Sildenafil. Sylwch, er enghraifft, ei fod yn wrthgymeradwyo rhag ofn y bydd gorsensitifrwydd i Sildenafil neu ei sylweddau, dynion y mae’n waharddedig i gael rhyw gyda nhwetc.

Ein barn ar y cynnyrch Sildenafil

sylwiMae’r cyffur hwn yn effeithiol wrth frwydro yn erbyn analluedd. Nid yw’r ffaith mai ffurf generig Viagra ydyw yn gadael unrhyw amheuaeth ynghylch ei effeithiolrwydd. Dyma’r rheswm pam mae meddygon yn aml yn ei ragnodi ar ôl astudio achos eu cleifion. Mae’n hanfodol ymgynghori cyn cymryd Sildenafil oherwydd gall y dos amrywio: 25mg, 50mg neu 100mg. Yn ogystal â’i effeithiolrwydd, Mae sildenafil yn hawdd i’w fwyta.

Gallwch droi at atebion mwy naturiol fel pils Go Viril. Mae’n atodiad bwyd naturiol 100%, yn hawdd i’w gymryd a heb ddim sgîl-effaith. Ar ben hynny, mae pris y pils hyn yn fforddiadwy ac maent ar gael yn hawdd ar-lein, heb bresgripsiwn.

Leave a Reply